ایران پلاگین

دانلود افزونه وردپرس
×

نادر

ایران پلاگین

درباره نویسنده
محمد رضا مدیر وب سایت ایران پلاگین هستم متولد 72 علاقه زیادی به کد نویسی دارم از سال 1390 با شرکت ها در این حوزه همکاری می کردم. پس از 6 سال جهت راه اندازی سایت ایران پلاگین با مجموعه 3 نفری اقدام کردم.
زمان انتشار : 153 روز پیش دسته بندی : افزونه وردپرس

مشاوره یک

پاسخ 1

ﻣﻮج اول ….رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻫﺎ و رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان

درﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻮد

پاسخ 2

ﻣﻮج دوم ….ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ – رﻓﺘﺎري ﻫﺎ

درﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎر را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

مشاوره 2

پاسخ 1

ﻣﻮج اول ….رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻫﺎ و رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان

درﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻮد

پاسخ 2

ﻣﻮج دوم ….ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ – رﻓﺘﺎري ﻫﺎ

درﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎر را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

مشاوره 3

پاسخ 1

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺜﻼ CBTدر ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد

پاسخ 2

ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﻌﻠﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺬف ACTدر ﻋﻼﺋﻢ

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *